PARTNEŘI
Kotva
Aktuality
TŘÍDNÍ SCHŮZKY
5.1.2021

Třídní schůzky proběhnou prostřednictvím emailové korespondence (stejně jako v 1.čtvrtletí) od 14. 1. 2021. Třídní učitel rozešle zákonným zástupcům a zletilým žákům hodnocení chování a prospěchu z jednotlivých předmětů na základě podkladů od jednotlivých vyučujících.

ZMĚNA INFORMAČNÍHO SYSTÉMU
21.9.2020

Probíhá změna informačního systému. Nově od 28.9. bude škola používat informační systém Edupage. Veškeré informace o přechodu na nový systém byly zaslány prostřednictvím stávajícího systému skolaonline.cz. V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na pana Branda na brand@gbc-pcssou.cz nebo na 734876483.

 
 
Gymnázium bratří Čapků

 
 
Ověřená firma
Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé střední odborné učiliště s.r.o. - idatabaze.czGymnázia - idatabaze.cz
 
 
Mapa webu
A
A
A

Přijímací řízení

Vloženo: 8.11.2014 | Autor: Celko | Zobrazeno: 28055x

UČEBNÍ OBOR KADEŘNÍK

Pro přijetí uchazeč koná ukázku praktických dovedností:

1. Práce na cvičné hlavě

2. Rozpoznání kadeřnických pomůcek

3. Motivační pohovor

Přihlášky ke studiu se odevzdávají do 1. března 2022.

 

Ukázka praktických dovedností (učební obor Kadeřník) se bude konat ve středu 6.4.2022 v 9:00 hodin (učňovské kadeřnictví Milánská 419, 109 00 Praha 9, tel.: 725 941 911).

 

UČEBNÍ OBOR VLÁSENKÁŘ A MASKÉR

Pro přijetí uchazeč koná talentovou zkoušku.

Maximální počet bodů je 100b., pro přijetí je zapotřebí minimální počet 70b.

Přihlášky ke studiu se odevzdávají do 30. listopadu 2021. 

 

TALENTOVÁ ZKOUŠKA (zjišťuje výtvarné nadání a dovednostní předpoklady pro zvolený obor a zahrnuje):

1. Posouzení donesených vlastních výtvarných prací (až 20 bodů)

- 3 kresby zpracované na libovolné téma, v libovolném médiu (technice)

2. Praktická zkouška maskérská (až 20 bodů)

- líčení dle zadání mistra praxe na místě

3. Praktická zkouška vlásenkářská (až 20 bodů)

- základy šití/ vyšívání

4. Vysvědčení (až 20 bodů)

- hodnocení známek z výtvarné výchovy

5. Ústní pohovor (až 20 bodů)

- ověřují se předpoklady a zájem o vybraný obor a základní znalosti související s oborem

 

Maximální počet bodů 100 bodů, pro splnění zkoušek musí mít uchazeč nejméně 70 bodů. O přijetí rozhoduje pořadí dané sestupně celkovým počtem bodů dosažených v přijímacím řízení.

 

UČEBNÍ OBOR CUKRÁŘ

Pro přijetí uchazeč koná motivační pohovor.

Přihlášky se odevzdávají do 1. března 2022.

 

Motivační pohovor (učební obor Cukrář) se bude konat v úterý 5.4.2022 v čase od 9:00 do 12:00 hodin.

 

UČEBNÍ OBOR TRUHLÁŘ

Pro přijetí uchazeč koná ukázku praktických dovedností:

1. Práce se dřevem dle pokynu mistra

2. Teoretické výpočty (obsah, objem, délka)

Přihlášky se odevzdávají do 1. března 2022.

 

Ukázka praktických dovedností (učební obor Truhlář a Truhlářská a čalounická výroba) se bude konat ve středu 6.4.2022 v 11:00 hodin ve školní truhlářské dílně. 

 

NÁSTAVBOVÉ STUDIUM - OBOR PODNIKÁNÍ

U nástavbového studia se koná jednotná přijímací zkouška z matemaziky a českého jazyka a školní motivační pohovor.

Přihlášky se odevzdávají do 1. března 2022.

Termíny jednotné přijímací zkoušky: 1. řádný termín 12. 4. 2022, 2. řádný termín 13. 4. 2022.

 

V případě zájmu uchazeče o navýšení časového limitu pro konání písemných testů jednotné přijímací zkoušky, dodá uchazeč (zákonný zástupce) k vyplněné přihlášce "Doporučení školského poradenskího zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělání".

 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Obor vzdělání: Podnikání 64-41-L/51

Forma vzdělávání: denní/dálková

Délka vzdělávání: 2 roky

 

Přijímací řízení se skládá z:

1)      Jednotné přijímací zkoušky formou písemných testů z českého jazyka a literatury a matematiky a jejích aplikací podle pokynů MŠMT.

Termín konání jednotných testů v prvním kole: 12. 4. 2022 (první termín), 13. 4. 2022 (druhý termín)

Náhradní termín k prvnímu termínu: 10. 5. 2022, náhradní termín k druhému termínu 11. 5. 2022.

Uchazeč koná JPZ v prvním termínu ve škole uvedené v přihlášce v prvním pořadí, ve druhém termínu ve škole uvedené ve druhém pořadí (každý uchazeč může konat oba testy dvakrát – v prvním termínu ve škole uvedené v přihlášce v prvním pořadí, ve druhém termínu ve škole uvedené ve druhém pořadí. Uchazeči se vždy do celkového hodnocení započítává lepší výsledek z každého testu, a to na obou školách). Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami - o uzpůsobení podmínek pro konání JPZ rozhodne ředitel školy (ve spolupráci s CERMAT) podle vyjádření školského poradenského zařízení přiloženého k přihlášce ke vzdělávání. Uchazeči – cizinci, kteří získali předchozí vzdělání v zahraniční škole a nejsou občany ČR, mohou požádat o prominutí JPZ z Českého jazyka a literatury. Škola ověří potřebnou znalost českého jazyka v rámci motivačního pohovoru.

 

2)      Školní přijímací zkouška

    Uchazeči budou pozváni na přijímací – motivační pohovor, v jehož rámci bude zjišťována motivace ke studiu, všeobecný přehled a orientace v oboru. Pozornost bude věnována také prospěchu v odborných předmětech,  účasti v odborných soutěžích, vlastní tvorbě a zájmovým aktivitám.

 

Kritéria přijímacího řízení:

1)      Jednotná přijímací zkouška

Český jazyka a literatura – max. 50 bodů

Matematika a její aplikace – max. 50 bodů

 

2)      Školní přijímací zkouška – max. 50 bodů (motivace ke studiu – 10 bodů

                                                                     všeobecný přehled – 10 bodů

                                                                     orientace v oboru – 10 bodů

                                                                     účast v soutěžích – 10 bodů

                                                                     vlastní tvorba – 10 bodů)

 

3)      Hodnocení předchozího vzdělávání (vysvědčení z 2. ročníku a 1.pololetí 3.ročníku SOU  – max. 15 bodů (tzn.5 bodů za každé pololetí: prospěch 1,0 – 1,5  = 5 bodů,

                                                                 1,6 – 2,0  = 4 body

                                                                 2,1 – 2,5  = 3 body

                                                                 2,6 – 3,0  = 2 body

                                                                 3,1 – 3,5  = 1 bod

                                                                 3,6 a více = 0 bodů)

Maximální počet dosažených bodů je 165, pro přijetí je nutné získat minimální počet 80b.

 

ZÁPISOVÝ LÍSTEK

Zápisový lístek je nutno odevzdat do 10 dnů ode dne oznámení o přijetí (týká se pouze přijatých žáků do 1. ročníků, kteří plynule pokračují ve studiu po ukončení docházky na základní škole).

 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

Dny otevřených dveří jsou každé úterý a čtvrtek od 13:00 do 16:00 hodin (lze domluvit individuální návštěvu po předchozí telefonické domluvě na telefonním čísle 736 726 330). Pracovník pro přijímací řízení Ivan Čelko, DiS.